slezká diakonie logo

EFFATHA Karviná,
sociálně terapeutické dílny

Kdo začal, půl díla vykonal.

Sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením

 

Chci chodit do služby EFFATHA Karviná, sociálně terapeutické dílny

.Žádost do dílen

Co musím udělat?
Postup


.

Prohlédnout si naše webové stránky..

Domluvit se
na osobní návštěvě v kanceláři sociálního pracovníka.

.Se zájemcem o službu domluvíme schůzku, na které je zájemce seznámen s posláním, cíli, nabídkou služeb a pravidly dílen, s podmínkami poskytování služby, s právy a povinnostmi, které má jednak zájemce a jednak poskytovatel. Zájemce si může dílny prohlédnout. Pracovník zjišťuje u zájemce o službu jeho potřeby a zaznamená si informace potřebné k uzavření smlouvy.

V případě volné kapacity se zájemcem je dohodnut termín uzavření smlouvy a termín začátku využívání služby.
Rozhovor se zájemcemSmlouva sociálně terapeutické dílny

V aktuální okamžik mohou být ve službě max. 2 osoby na vozíku.

Každý uživatel má klíčového pracovníka, který mu v rámci individuálního plánování poskytuje podporu a pomoc při formulování cíle, které si uživatel přeje naplnit např. při nácviku pracovních dovedností a úkonů péče o sebe a soběstačnosti.

Kritéria pro odmítnutí zájemce

Odmitnutí zájemceUkončení služeb

Ukončení služebNaplněná kapacita zařízení
Zájemce, který spadá do cílové skupiny a který má zájem službu využívat, v případě plné kapacity vede sociální pracovník v evidenci žadatelů o službu.
Zájemce je zařazen do evidence v chronologickém pořadí, ve kterém proběhla schůzka. Zájemce je pak vyrozuměn o uvolněném místu.

Přednostně je vyrozuměn o volném místu ten, který má trvalé bydliště v Karviné a který využívá služby domova pro osoby se zdravotním postižením HOSANA Karviná. Pokud zájemce na výzvu nereaguje a nebo se nedostaví na sjednanou schůzku, jsou zjištěny důvody, proč. V případě nezájmu je z evidence vyřazen.

Ukončení služebzájemce nespadá do cílové skupiny
Ukončení služebzájemce vyžaduje služby, které neposkytujeme
Ukončení služebzájemce vyžaduje neustálý dohled druhé osoby
Ukončení služebzdrav.stav zájemce vylučuje poskytnutí služby
Ukončení služebzájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

V těchto případech sociální pracovník nabídne zájemci kontakty na zařízení, o kterých předpokládá, že jsou vybavena možnostmi řešit jeho nepříznivou sociální situaci.


Pravomoc odmítnout zájemce o službu má na základě proběhlého jednání o službu vedoucí střediska. 

 

Ukončení poskytovaných služeb

Klient odejde ze služby

Ze strany uživatele služeb EFFATHA Karviná .

.Uživatel se může kdykoli rozhodnout smlouvu ukončit. Výpověď uživatel nebo jeho opatrovník předá písemně vedoucí střediska.
Výpověď nabývá platnosti dnem, který následuje po dni doručení výpovědi středisku.
Klient odejde sám.
Ze strany poskytovatele Ukončení služby ze strany EFFATHY

- poskytovatel může smlouvu vypovědět písemně z následujících důvodů:
. opakované porušení podmínek Smlouvy o poskytování sociální služby a Pravidel poskytování služby. Výpovědní lhůta činí 3 kalendářní dny včetně, ode dne doručení výpovědi Smlouvy
. osoba již nepatří do cílové skupiny - výpovědní lhůta činí 3 kalendářní dny včetně, ode dne písemného doručení výpovědi Smlouvy

.služba ukončuje poskytování služeb z vážných provozních důvodů (nedostatek financí, nedostatek personálu, havarijní stav budovy)
Ukončení provozu dílen
Důvod poskytovatel neuvádí, využívá-li uživatel službu ve zkušební době.

Na základě dohodyDohodou

.smlouva zaniká rovněž dohodou mezi smluvními stranami k určitému dni1/2016