slezká diakonie logo

Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
(M. Tereza)

EUNIKA Karviná, denní stacionářnabízí tyto služby:

Základní činnosti:

a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. pomoc a podpora při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc a podpora při obouvání a zouvání,
3. podpora a dohled při postavení se, stání a chůze, posazení se, sezení,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při změně poloh,
5. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
6. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při přípravě vlastní svačiny.

b) Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

1. pomoc při úkonech osobní hygieny (mytí těla, úst, rukou, čištění zubů, česání),
2. pomoc při použití WC, výměna plen, hygienických vložek, použití močící láhve, el. bidetu.

c) Poskytnutí stravy

Zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Pitný režim, snídaně malá/velká, oběd, dopolední, odpolední svačina

d) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

1. pracovně výchovná činnost:
- nácvik přípravy jednoduchých pokrmů (příprava pohoštění, pomazánek, salátů, pečení),
- péče o domácnost (žehlení, péče o květiny, mytí nádobí, vysávání),
- tvoření a práce s materiálem (práce s keramikou, papírem, textilem a jiným materiálem, tvorba dekoračních předmětů)
2. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností:
- cvičení (polohování, protahování, pohybové aktivity),
- pobyt ve snoozelen místnosti (poslech hudby, relaxace),
- motorická aktivizace s prvky ergoterapie,
- hudební chvilka, křesťanské zpívání,
- drama výchova (četba, audio-video nahrávky),
- rozumová výchova (práce s PC a iPadem, trénink paměti, rozvíjení logického uvažování, abstrakce, základů trivia a jiných aktivit vycházející z individuálního plánu uživatele),
-hospodaření s penězi ( nakupování, plánování rozpočtu, rozlišení hodnoty peněz

3. Vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění:
- doprava klientů služebním vozidlem do školy, školského zařízení, zařízení určené pro přípravu na budoucí povolání.

e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
- podpora při obnovení, posílení rodinných vazeb,
- vycházky po okolí,
-- využívání běžně dostupných služeb (návštěva kina, divadla, restaurace, využití MHD,..)

f) Sociálně terapeutické činnosti

- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob - fyzická a slovní podpora při nácviku sebeobslužných činností, podpora v navazování vztahů, přiměřených reakcí a komunikace s druhými lidmi.

g) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

- pomoc při vyřízení sociálních dávek, příspěvku na péči aj.,
- poskytování aktuálních informací o změnách v sociální oblasti,
- pomoc při vyplňování tiskopisů (úřady, nadace, jiné žádosti),
- usnadňování komunikace s institucemi, v případě potřeby zajištění doprovodu,
- poskytování informací o institucích, organizacích a dalších sociálních službách v průběhu i při ukončení poskytování sociální služby v denním stacionáři (denní stacionář, škola, školka, pobytová služba),
- pomoc při zajištění kontaktu s jinými odborníky apod (logoped, psycholog, psychiatr, podpůrné skupiny).,

Fakultativní činnosti:

a) Svoz uživatelů

Svoz uživatelů probíhá v dopoledních i odpoledních hodinách. V případě, že jej nebude možné zajistit (technické závady, personální důvody), bude klient/oprávněný zástupce neprodleně ústně nebo telefonicky o dané situaci informován. V případě, že uživatel nevyužije svozu naplánovaného dle smlouvy a předem se neomluví (řidič však dojel na místo určené k vyzvednutí klienta), musí uhradit jízdu.

b) Cvičení a tělesné terapie

- Cvičení na Therapymastru
- Vodoléčba (včetně protažení/masáž dolních a horních končetin, zad a krku),
- Inhalace
- Cvičení na Motomedu, pásu včetně ošetření dolních končetin, masáž, protažení, míčkování)
- Elektroléčba, magnetoterapie (včetně terapie/léčby teplem)
- Léčebná tělesná výchova (LTV) - cvičení na míči, nestabilní plošiny, kondiční a dechová cvičení)
- Masáže (zad, krku a horních končetin, zad a dolních končetin), baňkování, míčkování, termoterapie),
- Kombinace více úkonů
- Kineziotaping

c) Hipoterapie

Metoda fyzioterapie využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek.

d) Canisterapie

Canisterapie je poskytována bezplatně v prostorách denního stacionáře (starší/mladší) oddělení pod odborným dohledem canisterapeuta a PVSS. Canisterapie je poskytována s ohledem na finanční možnosti střediska.

e) Půjčovna cvičebních pomůcek, včetně poradenství
f) Zapůjčení odborné literatury
g) Zapůjčení pomůcek a hraček
ch) Poradenství v oblasti cvičení a tělesné terapie

Sazebník úhrad EUNIKA Karviná, denní stacionář

Každý uživatel, který využívá sociální služby v denním stacionáři je zařazen do jedné ze skupin A, B, C, D na základě míry potřeby pomoci nebo dohledu při péči o vlastní osobu a soběstačnosti:
skupina A - uživatel zvládne aktivitu plně samostatně, minimální pomoc,
skupina B - uživatel potřebuje dohled a slovní instrukce při realizace úkonu,
skupina C - plná pomoc s aktivitou uživatele,
skupina D - uživatel úkon neprovede, minimální aktivita, plná pomoc.

Platby za 1 hodinu sociální služby:
- úhrada služby se počítá dle skutečně spotřebovaného času, včetně času nezbytného k zajištění úkonů.
- cenu uvádíme v Kč.

 


Cenikimages/denni_stacionar_eunika/sazebnik-1.1.2.png