slezká diakonie logo

Všechno má svůj čas.

rp

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA PORADNY RANÉ PÉČE EUNIKA

1.1 Poslání
Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních sociálních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot.

1.2 Vize
Slezská diakonie je křesťanskou organizací s vysokou úrovní kultury, kvalitními a inovativními sociálními službami, vzdělávacími a humanitárními aktivitami doma i v zahraničí.
Patříme k významným celorepublikovým neziskovým organizacím a výrazně ovlivňujeme dění v sociální oblasti.

1.3 Hodnoty Slezské diakonie
Slezská diakonie je křesťanská nezisková organizace, která zakotvuje svou činnost na praktické realizaci biblických zásad lásky a služby potřebným lidem.
Slezská diakonie poskytuje pomoc všem lidem, kteří ji potřebují, bez ohledu na věk, pohlaví, vyznání, zdravotní stav, postižení, postavení a další nepříznivé životní situace.

Základní křesťanské hodnoty, na kterých stavíme:

- Osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život
- Přistupujeme ke klientovi jako k Božímu stvoření

Mezi klíčové hodnoty Slezské diakonie patří:
- Pomoc každému - osobní přístup
- Odpovědnost v různých rovinách
- Osobní růst
- Láskyplné vztahy
- Týmová orientace
- Transparentnost
- Respekt

Etické zásady

Pracovník dbá na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců, tak jak jsou vyjádřeny v Listině základních lidských práv a v Úmluvě o právech dítěte.
Pracovník respektuje jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, či barvu pleti, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti.
Pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v míře, aby současně nedocházelo k omezení takového práva druhých osob.
Pracovník musí dávat přednost své profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Služby, které poskytuje, musí být na nejvyšší odborné úrovni.

Sociální práce je založena na hodnotách demokracie a lidských práv. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv u skupin i jednotlivců, tak jak jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech dítěte.

Pravidla etického chování

Ve vztahu k uživateli
- Pracovníci SD nevnáší do práce s klienty náboženské postoje a přesvědčení, které jsou v rozporu s posláním zřizovatele SD, Slezské církve evangelické augsburského vyznání.
- Pracovníci SD respektují náboženské vyznání, hodnoty a názorovou orientaci klientů.
- V případě podpory klienta v těžkých životních situacích pracovník SD informuje klienta o všech známých možnostech řešení a rizicích s nimi spojenými.
- Pracovníci SD nenavazují, nebo jinak nevzbuzují ke klientovi náklonnost sexuální povahy nebo silnou citovou závislost.
- V oblastech intimního soužití klientů, ochrany před zneužitím, těhotenství, rodičovství, antikoncepce a potratů, pornografie, deviace, okultismu a vztahu k jiným náboženstvím se pracovníci SD řídí dokumentem „Doporučení Slezské diakonie k eticky obtížným otázkám".
- Pracovníci SD zásadně nesdělují informace o klientech mimo organizaci.
- Pracovník vede své uživatele k vědomí odpovědnosti sám za sebe. Jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých uživatelů.
- Pracovník pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem uživatelům. Při žádné formě diskriminace nespolupracuje a nezúčastní se jí.
- Chrání uživatelovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být uživateli poskytnuty. Žádnou informaci o uživateli neposkytne bez jeho souhlasu. Umožňuje nahlížet oprávněným zástupcům/uživatelům do osobních spisů.
- Pracovník dbá, aby klienti obdrželi všechny služby a dávky sociálního zabezpečení, na které mají nárok, a to nejen od instituce, ve které je zaměstnán, ale i ostatních příslušných zdrojů. Poučí klienty o povinnostech, které vyplývají z takto poskytnutých služeb a dávek. Pomáhá řešit i jiné záležitosti a problémy klienta týkající se jiné složky jeho života.
- Sociální pracovník hledá možnosti jak zapojit klienty do procesu řešení jejich problémů.

Ve vztahu ke svému zaměstnavateli
- Pracovníci Slezské diakonie (dále jen SD) respektují zásady a hodnoty organizace a svým jednáním a chováním reprezentují SD navenek, čímž neohrozí dobré jméno SD.
- Za všech situací, jakkoliv napjatých či nejasných, vystupuje pracovník slušně a korektně, jedná v rámci svých pravomocí.
- Pracovníci SD zásadně nesdělují mimo organizaci informace, které mají chránit know-how organizace.
- Pracovníci SD se zdrží jednání, které by vedlo ke střetu zájmu SD s jeho zájmem soukromým. Soukromý zájem zahrnuje výhody pro něj, jeho rodinu, blízké a příbuzné osoby nebo jiné fyzické či právnické osoby, se kterými měl nebo má obchodní vztahy.
- Pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli.
- Pracovník přijímá a uplatňuje závazky, vyplývající z tohoto kodexu.
- Snaží se ovlivňovat sociální politiku, pracovní postupy a jejich praktické uplatňování ve své organizaci s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb poskytovaných klientům.

Slezská diakonie vůči svým pracovníkům
- SD vytváří pro své pracovníky důstojné pracovní podmínky.
- SD své pracovníky motivuje, podporuje, uznává a oceňuje jejich kvalitní a poctivou práci.
- SD posiluje odborný růst svých pracovníků a vytváří další vhodné podmínky pro jejich vzdělávání prostřednictvím odborného profesního vzdělávání.
- SD se snaží pomoci svým zaměstnancům i v případě jejich nepříznivé sociální situace v rámci tzv. sociálního programu.

Ve vztahu ke svým kolegům
- Pracovníci Slezské diakonie si váží svých spolupracovníků, uznávají jejich osobnost, praktický přístup i pohled na věc. Případné rozdílné názory vyjadřují vhodným způsobem.
- Pracovníci SD respektují své spolupracovníky, respektují jejich názory, jedinečnost. Nesnižují své spolupracovníky v očích uživatelů, ani se nijak nesnaží snižovat osobnost jeden druhého před ostatními kolegy. Svou osobností a schopnostmi přispívají k dobré atmosféře pracovního týmu, jehož jsou součástí.
- Pracovníci SD respektují autoritu svých nadřízených. Nadřízení jednají s podřízenými spolupracovníky vždy korektně, tak, aby respektovali jejich individualitu v souladu s hodnotou transparentností a láskyplnými vztahy.
- Pracovníci SD přistupují ke svým spolupracovníkům s úctou, respektují jejich soukromí a zdržují se jakéhokoli nežádoucího chování.
- Sociální pracovník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vykonává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované sociální služby.
- Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem.

Ve vztahu ke svému povolání a odbornosti
- Pracovník dbá na udržení a zvyšování prestiže svého povolání. Neustále se snaží o udržení a zvýšení odborné úrovně své práce a uplatňování nových přístupů a metod.
- Brání tomu, aby odbornou práci prováděl nekvalifikovaný pracovník bez patřičného vzdělání.
- Je zodpovědný za své soustavné celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základ pro udržení stanovené úrovně odborné práce a schopnosti řešit etické problémy a dilema.
- Pro svůj odborný růst využívá znalosti a dovednosti svých kolegů a jiných odborníků, naopak své znalosti a dovednosti rozšiřuje v celé oblasti sociální práce.

Ve vztahu ke společnosti
- Pracovník má právo i povinnost upozorňovat širokou veřejnost a příslušné orgány na způsoby, kterými společnost nebo vláda přispívají k obtížím a utrpení lidí a nesnaží se o jejich ukončení.
- Zasazuje se o zlepšení sociálních podmínek a sociální spravedlnosti tím, že podněcuje změny v zákonech, politice státu i v politice mezinárodní.
- Upozorňuje na možnost spravedlivějšího rozdělení společenských zdrojů a potřebu zajistit přístup k těmto zdrojům těm, kteří to potřebují.
- Působí na rozšíření možnosti a příležitosti ke zlepšení kvality života pro všechny lidi, a to se zvláštním zřetelem ke znevýhodněným a postiženým jedincům a skupinám.
- Pracovník působí na zlepšení podmínek, které zvyšují vážnost a úctu ke kulturám, které vytvořilo lidstvo.

Slezská diakonie ve vztahu k stážistům a dobrovolníkům
- Pracovníci SD vystupují vůči stážistům a dobrovolníkům s úctou a respektem, seznamují stážisty a dobrovolníky s chodem střediska (služby) a její kvalitou.
- Pracovníci SD vytváří stážistům a dobrovolníkům vyhovující podmínky pro výkon odborné praxe a dobrovolnické práce.
- Pracovníci SD vystupují vůči stážistům a dobrovolníkům jako k rovnocenným partnerům při naplňování společných cílů.
- Pracovníci SD motivují a podporují stážisty a dobrovolníky ke kreativní činnosti, pakliže to není v rozporu s pravidly organizace. Pracovníci se zabývají jejich podněty, postřehy, které mohou vést ke zkvalitňování poskytované služby.

Slezská diakonie ve vztahu k donátorům
- SD si je vědoma zodpovědnosti k donátorům, jejímiž prostředky disponuje.
- Dary jsou použity ve shodě s účelem, na které byly poskytnuty. V případě zájmu donátora, informujeme o způsobu použití darů. Respektuje se přání nezveřejňovat jméno donátora.
- SD plní dohodnuté závazky vůči donátorům uvedené v dárcovské smlouvě, pokud je uzavřena.
- SD se řídí pravidlem transparentnosti, a tím prohlubuje vzájemnou důvěru - informovanost veřejnosti zveřejněním ve výročních zprávách, na webových stránkách SD či jiných dokumentech.

Slezská diakonie ve vztahu k široké veřejnosti (společnosti)
- SD informuje veřejnost vstřícně, pravdivě a transparentně.
- SD reaguje na veřejné dění ve společnosti v souladu s deklarovanými hodnotami SD.
- SD usiluje o porozumění všem skupinám obyvatelstva s ohledem na jejich kulturní a světonázorovou odlišnost.

Slezská diakonie ve vztahu k jiným organizacím
- SD spolupracuje se širokým spektrem organizací, ať už to jsou organizace soukromé či instituce veřejné správy.
- Mezi partnerské organizace patří ostatní poskytovatelé sociálních služeb, pomáhající organizace, úřady, školy, vzdělávací instituce, církve a církevní instituce, spolupracující organizace, podílející se na řešení situace našich klientů.
- SD jedná vůči jiným organizacím s respektem a úctou. Při jednání usiluje o korektnost a otevřenost.
- SD uplatňuje společný postup při hájení významných společných zájmů v oblasti sociální práce, prosazování legislativních změn apod.
- Při prosazování vlastních zájmů ve vztahu k rozvoji služeb SD postupuje s respektem a v souladu s hodnotami SD.
- SD spolupracuje s jinými organizacemi v rámci střešních organizací na úrovni místní, regionální, národní a mezinárodní.