slezká diakonie logo

Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
(M. Tereza)


Cíle služby

Cílem služby je dosáhnout toho, aby klient:
Podle svých možností, potřeb a přání zvládl ve svém životě sám nebo s dopomocí:
- Najíst se, obléct, používat hygienu.
- Vyjádřit co chce, co potřebuje.
- Pohybovat se samostatně nebo s pomůckou.
- Rozvinout, případně naučit činnosti potřebné pro život skrze vzdělávání, nácviky dovedností aj.
- Vykonávat potřebné domácí práce, které jej zajímají a které potřebuje ovládat.
Dle svých potřeb a možností:
- Využít relaxačních a odpočinkových činností v denním stacionáři.
- Posílit své motorické schopnosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou denního stacionáře jsou děti a dospělí lidé ve věku
od 2 do 45 let s:
- mentálním postižením,
- DMO,
- kombinovaným postižením,
- poruchami autistického spektra,

Cílová skupina 1 - lidé s mentálním postižením
Zastavený či neúplný duševní vývoj, který je zvláště charakterizován narušením dovedností, sníženou úrovni inteligence, tj. poznávacích, řečových, pohybových a sociálních schopností.

Cílová skupina 2 - DMO
DMO je charakterizována jako porucha hybnosti z důvodu poškození mozku, které může způsobovat poruchy chování, zraku, sluch, řeči. K DMO jsou často přidružené i epileptické záchvaty a dochází k intelektuálnímu zaostávání (mentální postižení).

Cílová skupina 3 - kombinované postižení
Kombinace snížených rozumových schopností (mentální retardace) a tělesné soběstačnosti.

Cílová skupina 4 - PAS
Porucha autistického spektra (typ pervazivní vývojové poruchy, tj. dětský autismus, atypický autismus, Rettův a Aspergerův syndrom) je charakterizována omezeními ve třech oblastech sociální interakce, narušení kvality komunikace a omezené opakující se stereotypní způsoby chování, zájmy a aktivity.

Pokud je nejasné zařazení uživatele do jedné z cílových skupin, bude adaptační období v průběhu prvních tří měsíců sloužit k přezkoumání potřebnosti využívání sociálních služeb v denním stacionáři.

 

aktualizace od března 2016