slezká diakonie logo

BÝT ON LINE znamená
BÝT DOSTUPNÝ A NABLÍZKU

Prevence On Line

Prevence On Line

Prevence On Line se zaměřuje na problematiku specifické prevence sociálně nežádoucích jevů. Prostřednictvím tématicky rozlišených preventivních seminářů realizovaných na základních a středních školách v Karviné usilujeme o vytvoření bezpečného a důvěrného prostředí, ve kterém je možno s dětmi a mládeží tato obtížná témata otevírat a případně řešit.
Jsou tvořeny formou skupinové práce. Obsahují odborné teoretické informace k danému tématu, jsou doplněny sociálně-psychologickými hrami, videem, diskuzí a modelováním obtížných situacích. Semináře jsou určeny pro žáky.
program prevence

Cíle:

Hlavním cílem Prevence On Line je realizace primární prevence u dětí a mládeže zaměřené na sociálně nežádoucí jevy. Usiluje o předcházení ohrožení sociálně nežádoucího chování u dětí a mládeže směřující ke snížení sociální kompetencí a následné exkluzi u této rizikové skupiny a zároveň si klade za cíl pozitivně působit na děti a mládež, zprostředkovat informace o jevech, které jsou pro cílovou skupinu ohrožující. Snahou je vytvářet optimální podmínky pro bio-psycho-sociální vývoj jedince.

Dílčí cíle:

- Bezpečné otevírání tabuizovaných témat doprovázejících vývoj osobnosti dětí a mládeže.
- Posilování kompetencí jedince při řešení rizikových situací.
- Posilování pozitivních vazeb ve školním kolektivu.
- Podpora komunikace dětí a mládeže při řešení obtížných témat.
- Podněcování kolektivů ke svépomoci.
- Snižování negativních a agresívních forem chování.
- Zvýšit odolnost jedince vůči sociálně nežádoucím jevů
- Posílit důvěru vůči pomáhajícím institucím, či životnímu stylu, který nevede ke konfliktům se společnosti.
- Snížit možnost setkat se s těmito jevy u dětí a mládeže.