slezká diakonie logo

MÍT POCHOPENÍ PRO NOUZI DRUHÝCH, UJÍMAT SE BÍDY DRUHÝCH, BÝT OHLEDUPLNÝ A CHÁPAJÍCÍ.

logo

SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům

Poslání sociální služby:
SÁRA Petrovice u Karviné, azylový dům poskytuje pobytovou sociální službu ženám a rodinám s dětmi, které potřebují zázemí, pomoc a podporu při řešení jejich nepříznivé životní sociální situace spojenou se ztrátou bydlení. Sociální služba je poskytována zpravidla na dobu jednoho roku. Naší snahou je návrat žen, rodin do * běžného života.

* běžný život: život spojený se stabilním bydlením, s péčí o domácnost, řádnou výchovou a péčí o děti, řádnou docházkou dítěte do školy, snahou rodičů o výdělečnou činnost.

Cílem služby jsou uživatelé, kteří:
-Aktivně řeší svou nepříznivou sociální situaci spojenou se ztrátou bydlení, hledají si jiné možnosti bydlení, šetří si na kauce spojené se získáním bytu.
-Udržují si zaměstnání nebo si hledají možnosti získání zaměstnání.
-Zachovávají, získávají a rozvíjejí si své kompetence spojené s běžným životem: hospodaří s finančními prostředky, pečují o domácnost, připravují stravu, dbají o hygienu.
-Zachovávají, získávají a rozvíjejí si své rodičovské kompetence, zvládají výchovu svých dětí, pečují o zdraví a zdravý vývoj svých dětí, připravují se s dětmi do školy, jejich děti pravidelně navštěvují školu.
-Žiji nezávisle na sociální službě

Zásady poskytování sociální služby:
Azylový dům SÁRA Petrovice u Karviné poskytuje sociální službu na základě těchto zásad:
-Zachování důstojnosti a svobody uživatelů.
-Respektování osobní volby – uplatňování vlastní svobodné vůle uživatelů.
-Individuální přístup ke každému uživateli - respektování individuálních potřeb každého uživatele, realizace a naplňování osobního cíle uživatele.
-Podpora samostatnosti a motivace uživatelů ke zlepšení jejich sociální situace – posilování nezávislosti, vedeme uživatele k aktivní účasti na řešení její nepříznivé sociální situace.
-Křesťanské hodnoty - respektujeme biblické normy desatera.

Cílová skupina uživatelů:
Samotné zletilé ženy (18-64 let), samoživitelé s dětmi, rodiny s dětmi nezletilými, včetně dětí soustavně studujícími do 26 let, kdy rodinou se rozumí manželé nebo druh a družka, jiné osoby, kterým byly děti svěřeny do péče, které:
-jsou bez bytu a nemají možnost jiného ubytování
-Žijí v nevyhovujících podmínkách pro bydlení
-Jsou ohroženy domácím násilím

Služba nebude poskytnuta
-Osobám s akutní infekční nemocí.
-Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje ústavní péči ve zdravotnických zařízeních
-Osobám nesoběstačným z důvodů ztráty hybnosti.
-Osobám, jejichž chování z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušuje kolektivní soužití