slezká diakonie logo

Přinášíme světlo
                  do života potřebných…

Top logo

STREETWORK GABRIEL Karviná, terénní program

POSLÁNÍ

Posláním terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná je vyhledávat a poté být v úzkém kontaktu s uživateli nealkoholových návykových látek v jejich přirozeném prostředí, podporovat je v řešení životní situace z hlediska sociálního, psychického a zdravotního a minimalizovat rizika spojená s užíváním návykových látek. Usiluje o ochranu veřejnosti před negativními dopady spojenými s jejich užíváním.

CÍLE SLUŽBY


1. Minimalizovat počet opakovaně používaných a sdílených injekčních setů (dále jenIS)prostřednictvím distribuce IS a jiného zdravotnického materiálu a tím snížit riziko přenosu infekčních onemocnění mezi uživateli.

2. Snížit riziko náhodného přenosu infekčníchonemocnění na veřejnost prostřednictvím sběru a bezpečné likvidace IS.

3. Informovat klienty o rizicích spojených s užíváním (např. prostřednictvím informačně-edukačních materiálů).

4. Zvyšovat motivaci klientůk abstinenci a k případné budoucí léčbě.

5. Napomoci klientům zlepšovat nebo stabilizovat kvalitu jejich života prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb a pomoci řešit životní situace (práce, bydlení, finance, dluhy, rodina, vztahy, vzdělání atd.).
CÍLOVÁ SKUPINA (okruh osob, kterým je služba poskytována)


Cílovou skupinou terénního programu STREETWORK GABRIEL Karviná jsou uživatelé nealkoholových návykových látek žijící nebo zdržující se na území města Karviná ve věku od 15 do 65 let.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB


Zásada nízkoprahovosti
Zásada harm reduction
Zásada ochrany veřejného zdraví
Zásada diskrétnosti a mlčenlivosti
Zásada individuálnosti
Zásada rovnosti a respektu
Zásada samostatnosti