slezká diakonie logo

BÝT ON LINE
znamená
BÝT DOSTUPNÝ A NABLÍZKU

Klub On Line

CO JE TO NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ?

Nízkoprahový princip obecně:

Klub On Line realizuje službu tak, aby byla umožněna maximální dostupnost, tedy ve snaze minimalizovat časové, prostorové, kulturní, psychologické a socioekonomické bariéry, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory zařízení či využít nabídky poskytovaných služeb. Princip nízkoprahovosti je podřízen nutným základním provozním podmínkám pro poskytování služby.

Způsob docílení nízkoprahovosti služby:

- zařízení vytváří prostředí, které je svým charakterem a umístěním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny.
- zařízení poskytuje služby bez ohledu na aktivitu, nebo motivaci uživatele
- uživatel má možnost zůstat v anonymitě. Dokumentace obsahující průběh poskytování služby uživateli je vedena anonymně (pod přezdívkou, kterou si volí sám uživatel).
- pro užívání služby není podmínkou členství ani jiná forma registrace. Pravidelná docházka do zařízení není podmínkou užívání služby. Uživatelé mohou přicházet a odcházet v rámci otevírací doby zařízení podle svého uvážení. Uživatel není povinen zapojit se do připravených činností.
- Služby sociálního charakteru jsou poskytovány bezplatně. Zpoplatněné služby jsou: některé nepravidelné aktivity zařízení (turnaje, víkendové pobyty, grilování atd.). Ceny za služby jsou pouze režijní.
- Provozní doba služby je stanovena s ohledem na potřeby uživatelů. Zároveň je provozní doba služby stabilní a bez udání závažného důvodu nedochází k jejím náhlým výpadkům.
- Službu může využít kdokoliv z cílové skupiny bez omezení, pokud svým jednáním neporušuje pravidla zařízení.

CO SE V KLUBU DĚJE

Klub On Line je nízkoprahovým zařízením, čímž je zde vytvářeno prostředí, které je svým charakterem a situováním blízké přirozenému prostředí cílové skupiny. Je také prostředím poskytování základních sociálních služeb a volnočasových aktivit zaměřených na prevenci vzniku nežádoucího chování u dětí a mládeže.
Služby, jichž může uživatel Klubu On Line využít se zaměřují především na sociální doprovázení uživatele v jeho obtížné životní situaci, v poskytování informací při orientaci na trhu práce, při jednání s dalšími institucemi, informace spojené se vzděláváním
Základem je kontaktní práce spočívající v navázání prvního kontaktu s uživatelem a postupného vytváření vztahu důvěry. Kontaktní práce je předpokladem pro realizaci dalších služeb. Základní poradenství uživateli nabízí škálu možností řešení jeho problému, nastínění situací, které mohou nastat a prostor k samotnému vyhodnocování. V prostorách klubu a klubových akcích dochází k situacím, kdy pracovník klubu využívá zásahů při řešení problémů v podobě situační intervence. Cílem krizové intervence je celková psychická stabilizace uživatele v situacích jeho dezorientace, kdy ztrácí schopnost náhledu na svůj problém. Preventivní aktivity jsou orientovány na předcházení rizikového chování. Mají formu diskusí, přednášek, besed, informačních letáčků.

MATERIÁLNÍ PROSTŘEDKY V ZAŘÍZENÍ

Uživatele Klubu On Line mají k dispozici počítače s pevným připojením na internet, společenské hry, vzdělávací, školní i beletristickou literaturu. Nedílnou součásti volnočasových prostředků jsou stolní fotbálky. Kontakt s uživateli probíhá nejčastěji v kontaktní místnosti na pohodlných sedačkách.

ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
2. pracovně výchovná činnost s dětmi,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a  dovedností,
4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
c) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

smluvní strany:
Klub On Line x zájemce o službu
druh poskytované služby:
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
rozsah poskytování služby:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
2. pracovně výchovná činnost s dětmi,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a  dovedností,
4. zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,
c) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
místo a čas poskytování služby:
pondělí - čtvrtek v otevírací době od 14:00 – 19:00 hod., prostory KLUBU ON LINE Karviná
výše úhrady za sociální služby a způsob její placení:
služba je poskytovaná bezplatně (pobytové akce si uživatel hradí ve výši potřebné na cestovné a stravu)
ujednání o dodržování vnitřních pravidel:
pravidla klubu
výpovědní důvody smlouvy a výpovědní lhůty:
Ze strany zařízení:
a) v případě, že uživatel soustavně a cíleně nerespektuje pravidla klubu a ohrožuje ostatní uživatele – výpověď nastává okamžitě, ukončení smlouvy je až na 6 měsíců.
b) v případě, že uživatel dosáhl věku 22 let. – konec platnosti smlouvy nastane k 30.6. nebo 31.12., dle kalendářního měsíce, kdy uživatel dosáhl 22 let.
Ze strany uživatele:
a) uživatel sdělí, že již nebude využívat služeb zařízení
doba platnosti smlouvy:
platnost smlouvy je dána na 12 měsíců.
Místo a datum:
Smlouvu uzavřel/a: