slezká diakonie logo

KONTAKT Karviná, terénní program

logo kontakt

POPIS SLUŽBY

Poslání

Posláním Terénního programu KONTAKT Karviná je poskytovat dospělým obyvatelům města Karviné potřebné informace a další podporu tak, aby dokázali řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.

Cílová skupina

Služby Terénního programu KONTAKT Karviná jsou poskytovány dospělým obyvatelům žijícím ve městě Karviná, kteří nedokážou sami bez podpory řešit svoji obtížnou sociální situaci:  
-Zadluženost vedoucí k možné ztrátě bydlení, k exekucím, k závislosti na sociálních dávkách  
-Ztráta bydlení  
-Nedostatek finančních prostředků na uspokojení základních životních potřeb  
-Narušené sousedské a mezilidské vztahy  
-Nedostatečná orientace v rozsahu svých povinností a práv způsobující další sociální problémy   Službu neposkytujeme lidem, kteří potřebují speciální odbornou pomoc např. v drogové problematice, zdravotní pomoc, azylové bydlení aj. nebo dokážou sami bez podpory využívat běžné dostupné služby.

Cíle poskytované služby

Cílem Terénního programu KONTAKT Karviná je uživatel, který:
- dokáže pracovat s financemi a plní své závazky v oblasti dluhů
- bydlí s platnou nájemní smlouvou
- má pravidelný příjem
- zná svoje práva, ale také povinnosti vedoucí k řešení vlastní nepříznivé sociální situace

Zásady poskytovaných služeb

- Bezplatnost: Službu poskytujeme uživatelům zcela zdarma
- Respektování potřeb i možností uživatele
- Rovný přístup: Službu poskytujeme všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, víry a náboženství atd.
- Dobrovolnost: Služba je využívána na základě vlastního rozhodnutí uživatele
- Týmová práce: Služba je poskytována dvěmi pracovníky
- Mlčenlivost

Nabídka služeb

V rámci Terénního programu KONTAKT Karviná nabízíme prostřednictvím pracovníků:

-ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM v .
--> aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí v .
-->Doprovod na Úřady, k lékaři, případně další instituce na území města Karviné – fyzicky – jako podpora, jistota pro uživatele, zajištění rovného přístupu v .
-->Zprostředkování kontaktu (dojednání schůzky) v .
-->Zprostředkování komunikace s úřady, lékařem, majitelem domu („tlumočení“ uživateli z úřední češtiny) v .
-->Poskytnutí informací o možnostech bydlení a ubytování v .
-->POMOC PŘI UPLATŇOVÁNÍ PRÁV, OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ OSOBNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ v .
->-> pomoc při vyřizování běžných záležitostí Podání informací o právech občana (lékařské ošetření, základní práva a nároky, právo na pravdivé informace) Podpora a pomoc při vyřízení nezbytných osobních dokladů Podpora a pomoc při získání dávek nezbytných pro zajištění základních životních potřeb Podpora formou konzultace při vyplnění listin (žádosti, formuláře, přihlášky ad.) v .
-->-> pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob Poskytnutí informací a zvyšování schopností za účelem navazování chybějících mezilidských vztahů Posilování pozitivních rodinných vazeb Zprostředkování kontaktu na návazné služby v .
-->-> sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob Kontaktní práce Individuální poradenství včetně podpory motivace uživatele Poskytování situační intervence Podpora při nácviku běžných dovedností - telefonování, jednání na úřadě Podpora při orientaci ve svých emocích, jejich vyjadřování a kontrole v .
--> poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik Poskytnutí informací o rizicích spojených s financemi (lichvy, půjček) Poskytnutí informací o rizicích spojených s neplněním povinností s bydlením - jak si jej udržet (domovní řád, platby a vyúčtování - voda, plyn, elektřina) Podávání informací jako eliminace budoucích konfliktů v .
-->Nabídka fakultativních činností Potravinová banka - distribuce potravinové a materiální pomoci příležitostně (dle možnosti nabídky potravin od Hypermarketu TESCO)