slezká diakonie logo

Na problémy nejste sami...

 

Občanská poradna Karviná

 

 

Nabídka poskytované sociální služby

 

Druh poskytované sociální služby

OBČANSKÁ PORADNA Karviná poskytuje odborné sociální poradenství dle § 37, odst. 4 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Odborné sociální poradenství pak zahrnuje následující činnosti:

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - zprostředkování navazujících služeb,

- sociálně terapeutické činnosti - poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a práva

- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

 

Oblasti občanského poradenství

Asociace občanských poraden, jejímž členem je také OBČANSKÁ PORADNA Karviná, pak vymezuje 18 oblastí odborného sociálního poradenství, do nichž mohou směřovat dotazy našich zájemců o službu, resp. uživatelů:

- Sociální dávky

- Školství a vzdělávání

- Sociální služby

- Občansko-právní vztahy

- Sociální pojištění

- Ochrana spotřebitele

- Pracovní právo

- Právní systém ČR

- Bydlení

- Právní systém EU

- Rodinné a mezilidské vztahy

- Občanské soudní řízení

- Daně a poplatky

- Veřejná správa

- Finanční problematika

- Trestní právo

- Zdravotnictví

- Ústavní právo

 

OBČANSKÁ PORADNA Karviná není právní poradnou, a to i přesto, že její poradci z velké části pracují s výkladem právních norem. Mnoho problémů občanů totiž pochází z toho, že se dostávají do střetu s neznalostí, výkladem či uplatňováním právních předpisů.

 

Služby poskytované nad rámec odborného sociálního poradenství, resp. občanského poradenství

Nejčastěji poskytovanou fakultativní službou OBČANSKÉ PORADNY Karviná je organizování vzdělávacích akcí, besed a seminářů pro veřejnost. Podkladem pro výběr témat pro tyto akce jsou statistiky uzavřených smluv, kde jsou evidovány a následně vyhodnocovány nejčetnější dotazy.