slezká diakonie logo


místo, kde ti rozumí a můžeš se projevit 

Top logo

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež POHODA
Adresa: V Aleji 435, 734 01 Karviná - Ráj
Telefon: 604 642 991, Tel: 603 855 041, E-mail: pohodicka.nzdm@seznam.cz
E-mail: pohoda@slezskadiakoie.cz
Internetové stránky: www.nzdmpohoda.cz
IČO: 65468562
právní forma: evidovaná právnická osoba
statutární zástupce: Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.
zodpovědný pracovník: Iveta Kuczerová

Poslání zařízení
Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež POHODA Karviná je usilovat o pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže, které se ocitají nebo mohou ocitnout v nepříznivé životní situaci.
Poskytováním prostoru, informací, odborné pomoci, preventivních programů a podpory se snažíme předcházet jejich sociálnímu vyloučení.

Cílová skupina
Nízkoprahové zařízení POHODA je tu pro děti a mládež ve věku 6 - 13 let, které se právě nacházejí ve městě Karviná a které dále:
 •žijí v sociálně vyloučených komunitách
 •které mají problémy ve škole
 •které jsou oběťmi domácího násilí
 •které mají problémy v chování a dávají přednost pasivnímu trávení volného času na ulici
 •které jsou ve vyšší míře ze sociálně a ekonomicky znevýhodněných rodin
Všechny tyto skupiny mohou zažít (nebo mohou v budoucnu zažívat) obtížné životní události (rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, časté stěhování, problémy se vztahy, ve škole), konfliktní společenské situace (násilí a konflikty ve vrstevnických skupinách) a negativní zkušenosti (návykové látky, šikana v partě, ve škole, předčasné sexuální zkušenosti) nebo omezující životní podmínky (zanedbávání a týrání, obtížný přístup ke vzdělání)

Cíle poskytované služby
 •vytváření bezpečného, přátelského a motivujícího prostředí pro smysluplné trávení jejich volného času
 •podpora klienta k postupnému zvládání obtížné situace jako jsou problémy v rodině (rozchod, rozvod, časté stěhování), ve škole (násilí, šikana, záškoláctví, vzdělávání) a mezi kamarády (vztahy, láska), hájení svých práv a vytváření podmínek pro řešení jejich nepříznivé životní situace
 •realizovat preventivní programy a tím snižovat riziko výskytu sociálně patologických jevů u klientů
 •rozvíjet nadání a schopnosti klientů
•zvládat a minimalizovat problémy klientů ve škole

 

Zásady poskytovaných služeb
NZDM Pohoda se při poskytování služeb řídí zásadami nízkoprahovosti, možnosti zůstat v anonymitě, bezplatnosti, rovnosti, dobrovolnosti a nezávislosti, respektování autonomie klientů.

Nabídka služeb
 •prostor pro trávení volného času (včetně tepla, světla, místa k sezení, WC, pitného režimu) •výchovné a vzdělávací aktivity - činnosti směřující k rozvoji vědomostí, dovedností a návyků klientů (příprava do školy, diskuse, besedy, filmy, knihovna) •intervence - poskytování rad v oblastech týkajících se rodiny, vrstevnické skupiny, drog a alkoholu, partnerských vztahů, školy, sexu, hygieny a zdraví •pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí - jednání konané ve prospěch klientů (ve škole, rodině) •zájmové i kulturní aktivity (fotbálek, pinec, počítače s internetem, kulečník, poslech hudby, kluby, šipky) •práce s blízkými osobami (rodiče, přátelé, kamarádi...) se souhlasem klienta (informační servis, intervence) •poskytování kontaktů klientům pro zlepšení jejich informovanosti o dalších návazných službách •seznamování klientů s nebezpečím jednotlivých sociálně nežádoucích jevů (šikana, rasismus, kriminalita, kouření, drogy, záškoláctví apod.) včetně podpory jejich imunity vůči nabídce drog, alkoholu a dalších návykových látek •výlety, exkurze, výstavy apod.

Podmínky pro poskytování služby
 splnění cílové skupiny
 nepřekročení kapacity zařízení, která je maximálně 50 dětí denně (na 1 pracovníka max.15, na 1 dobrovolníka max. 7 a na 1 praktikanta max. 5 klientů)
 dodržování pravidel NZDM Pohoda

Služby jsou poskytovány bezplatně.

 

- Všechny výše uvedené informace zveřejňujeme prostřednictvím letáků, nástěnek a webových stránek. V případě změn provádíme aktualizaci.
- O své službě informujeme další subjekty (podobná zařízení, školy, poradny...) formou letáků, Dnů otevřených dveří, různých prezentací, na webových stránkách SD atd.
- Zařízení vydává Výroční zprávu o své činnosti v uplynulém roce. Tato zpráva je součástí Výroční zprávy celé Slezské diakonie.

 V nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež POHODA Karviná máš právo... využít možnosti anonymity (být zde pod přezdívkou, křestním jménem) během otevírací doby kdykoli přijít a odejít bezplatně využívat nabídku služeb využívat programové a volnočasové nabídky na podání stížnosti s možností odvolání na pomoc v obtížné životní situaci (rozhovor, intervence) vědět o jakékoli své dokumentaci a nahlížet do ní na tisk svých záznamů z evidenčního programu PePa se podílet na činnosti zařízení a ovlivňovat ji (např. vzkazem do schránky v mezipatře) nemuset se zapojit do žádné z připravených činností na výběr a změnu klíčového pracovníka zajištění základních lidských práv daných Listinou základních lidských práv a svobod stejně jako Úmluvou o právech dítěte (viz. níže) Dále dodržuj pravidla, ať můžeš být v POHODĚ: respektuj pracovníky i dobrovolníky a chovej se k nim slušně plánuj, naplňuj své cíle a hodnoť je nekuř, nepožívej alkohol, drogy a jiné návykové látky a nevstupuj pod jejich vlivem nenos cigarety, alkohol, drogy a jiné návykové látky nechoď zavšivený, s teplotou a naboso (bez ponožek nebo přezůvek) s nikým se nelíbej a neosahávej nenič majetek zařízení (hry, sportovní potřeby, nábytek) neodcizuj majetek, který ti nepatří nenos cennosti (mobily, peníze, klíče) nebo si je uschovej ve skříňce nenos nebezpečné předměty (nože, zbraně, oheň) nikoho fyzicky (postrkávání, rvačky) ani psychicky (posmívání se, nadávky, vyhrožování) nešikanuj bez dozoru pracovníků se nezdržuj před budovou ani v zahradě nebij se s ostatními a nemluv sprostě nepřelézej přes plot (ke vstupu slouží branka smile) využívej uzamykatelných skříněk dodržuj čas na přihlášených aktivitách zapůjčené věci vždy vrať v pořádku nepouštěj vulgární a nevhodné písně a videa dodržuj pravidla vyvěšená v jednotlivých místnostech při preventivních programech, besedách a diskuzích se stopují veškeré aktivity v klubu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NZDM Pohoda Karviná