slezká diakonie logo

Všechno má svůj čas.

rp

images/rana_pece_eunika/logo-prp-eunika.png

Poslání služby Poradny rané péče EUNIKA

Posláním Poradny rané péče EUNIKA je podpora rodiny s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do 7 let.
Poradenstvím v oblasti vývoje dítěte a sociálním poradenstvím posilujeme schopnosti celé rodiny s cílem, aby dítě mohlo vyrůstat v rodině, navštěvovat školu, postupně se začleňovat do přirozeného sociálního prostředí.

Cíl služby

Hlavním cílem rané péče je pomáhat rodičům (a jiným pečujícím osobám) poznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte. Nalézt nejvhodnější postupy pro rozvoj jeho vědomostí, komunikace, sebeobsluhy, motoriky a socializace.
Řešit problematiku školní a předškolní výchovy dětí se zdravotním postižením a napomoci rodinám se získáním potřebných dávek a kompenzačních pomůcek, které jim usnadní každodenní život.
Rovněž chceme být pro rodiny oporou v potřebě získávání kontaktů na odborníky, specialisty a případné spolky, ve kterých se mohou vzájemně sdružovat.

1. Rodina umí rozpoznat, pochopit a naplnit potřeby svého dítěte.

2. U dítěte jsou aktivně rozvíjeny oblasti vědomostí, komunikace, sebeobsluhy, motoriky, socializace aj.

3. Rodina má vyřešenu problematiku předškolní a školní výchovy.

4. Rodina má vyřízené potřebné sociální dávky.

5. Rodina získala potřebné kompenzační pomůcky a kontakty na odborníky a jiné osoby.

Rozvojový cíl služby: Veřejnost je informována o problematice péče o děti se zdravotním postižením.

Cílová skupina

Cílovou skupinou rané péče je rodina s dítětem se zdravotním postižením či potížemi ve vývoji od jeho narození do 7 let.

Jedná se o:
-dítě s mentálním, s tělesným a kombinovaným postižením nebo s poruchami autistického spektra (i v kombinaci se smyslovým postižením, pokud smyslové postižení není pro jeho vývoj určující),
-dítě s ohroženým vývojem ze zdravotních důvodů (např. předčasný porod, nízká porodní váha)
-rodiny, kterým se vývoj jejich dítěte nezdá v pořádku a potřebují se poradit.

Služby rané péče neposkytujeme rodinám s dítětem, které mají jen:

-zrakové postižení,
-sluchové postižení,
-poruchu řeči a výslovnosti,
-duševní onemocnění (neurotické, emoční, tikové poruchy a deprese, aj.),
-chronické onemocnění (respirační, diabetes...)
-kombinace výše uvedených postižení,
-smyslové postižení, které znemožňuje vnímání podnětů z vnějšího prostředí,

Dále službu nemůžeme poskytnout, když:
-je naplněná kapacita (zájemce vedeme v evidenci žadatelů a v případě zájmu mu doporučíme jinou službu),
-zájemce žádá službu, kterou neposkytujeme (doporučíme vhodnou službu),
-osoba, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla Poradna rané péče EUNIKA v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.

Kapacita počtu rodin rané péče

Maximání kapacita služby je 18 rodin.

Setkání poradce s rodinou probíhá minimálně jedenkrát za 3 měsíce.
V případě odůvodněných individuálních potřeb rodiny může být frekvence setkání poradce s rodinou častější po dobu nezbytně nutnou k řešení situace rodiny. O častější frekvenci setkávání rozhodne poradce ve spolupráci s vedoucí poradny rané péče.

Působnost

Služba je poskytována v Karviné, Orlové, Frýdku-Místku, Frenštátě pod Radhoštěm a v jejich okolních obcích.

Kde a kdy poskytujeme ranou péči

Raná péče je terénní sociální služba, která se poskytuje především v přirozeném prostředí dítěte a rodiny, tedy v domácnosti.
Ranou péči poskytujeme v případě zájmu po předchozí domluvě také:
- ambulantně v Poradně rané péče EUNIKA:
- Masarykovo nám. 6, 733 01, Karviná - Fryštát.
- Palackého 129, 738 01, Frýdek-Místek.
- v pobytovém zařízení
- v nemocnici - v blízkém okolí města bydliště uživatele, zájemce. Vždy však s ohledem na zdravotní stav uživatele a rizika poradce.

Terénní služba se poskytuje v domácím prostředí rodiny v tyto dny:
Pondělí
8.00 - 17.30 hodin
Úterý 8.00 - 15.30 hodin
Středa 8.00 - 17.30 hodin
Čtvrtek 8.00 - 15.30 hodin
Pátek dle předchozí domluvy

V případě zájmu je služba poskytována ambulantně v poradně (v Karviné nebo Frýdku Místku) po předchozí domluvě s poradcem ve výše uvedených dnech a hodinách.