slezká diakonie logo

Na problémy nejste sami...

 

Občanská poradna Karviná

 

 

Pravidla poskytování sociální služby

1. Uživatelé OBČANSKÉ PORADNY Karviná mají zaručena následující práva:

Právo na anonymitu a diskrétnost

O  informacích, které od uživatele poradna získá, je zachovávána naprostá diskrétnost ve vztahu k soukromým osobám a dále ke všem organizacím, úřadům i institucím. Této mlčenlivosti vůči jiným subjektům může poradnu zbavit pouze uživatel, a to podepsáním souhlasu se zpracováním osobních údajů, jednáním za uživatele či konzultací případu se 3. osobou. Souhlas pak může kdykoliv odvolat.

Právo na nahlížení do dokumentace

Uživatel má právo nahlížet do dokumentace, která je o něm v poradně vedena.

Právo na individuální přístup

Uživatel má právo na individuální přístup, pracovníci se musí vyvarovat šablonovitého a stereotypního jednání. Poradenský proces je veden vždy tak, aby odpovídal možnostem a schopnostem uživatele, a ten podávaným informacím porozuměl.

Právo na slušné zacházení a jednání

S každým uživatelem je zacházeno jako s rovnocenným partnerem, pracovníci poradny nepoužívají vulgarismy a jiné zesměšňující výrazy a důvěrná oslovování.

Právo službu kdykoliv ukončit

Uživatel služby může využívání služeb poradny kdykoli ukončit, a to bez udání důvodu.

Právo uplatňovat vlastní vůli

Plně na vůli uživatele je ponecháno jeho konečné rozhodnutí a vyřešení problému. Pracovník mu pouze předloží dostupné informace a možnosti řešení, ale nesnaží se uživateli nic doporučovat či ho jinak ovlivňovat.

Právo stěžovat si na služby poradny

Uživatel může v případě nespokojenosti podat na poradnu ústní či písemnou stížnost.

2.Uživatelé OBČANSKÉ PORADNY Karviná mají následující povinnosti:

Respektování otevírací doby

Uživatel i zájemce je povinen respektovat otevírací dobu poradny.

Slušné chování vůči pracovníkům

Povinností uživatele je také vyvarovat se jakéhokoliv agresivního jednání vůči pracovníkovi poradny, zejména fyzického napadení, vulgárního a ponižujícího jednání.

3. Poskytovatel služby má následující práva:

Právo odmítnout sepsání písemnosti

Pracovníci nejsou povinni přepisovat uživatelům donesené materiály či sepisovat návrhy, podání apod. Uživatelé si sepisují dle svých schopností písemnosti sami, popř. za aktivní pomoci sociálního pracovníka. Pouze v případě, kdy je zjevné, že by uživatel sepsání sám nezvládnul (např. zlomená ruka), může příslušnou písemnost sepsat pracovník.

Odkázání zájemce o službu, resp. uživatele na jinou organizaci

V případě, že poradna není schopna uspokojit osobní cíl zájemce o službu či uživatele (tzn. neposkytuje službu, kterou žádá), mají pracovníci právo jej odkázat nebo předat s jeho problémem k jiné specializované organizaci. Poradna poskytuje informace o návazných službách.

Právo vypovědět smlouvu s uživatelem

Poradna může s uživatelem z vážných provozních důvodů vypovědět smlouvu (dlouhodobý nedostatek financí na provoz s následkem ukončení poskytování služby). Výpovědní lhůta je 2 měsíce ode dne zveřejnění informace o vážných provozních důvodech.

Právo na dodržení otevírací doby

Poslední uživatel, popřípadě zájemce je přijat vždy 45 minut před koncem konzultačních hodin, je-li volná konzultační místnost. (tedy v 11:15, 15:15).

4. Poskytovatel služby má následující povinnosti:

Respektování vůle a rozhodnutí uživatele

Pracovník uživateli předkládá pouze informace a možnosti řešení bez snahy jeho konečné rozhodnutí jakkoliv ovlivňovat. V případě odmítnutí nebo ukončení využívání služby ze strany uživatele je poradna rovněž povinna toto rozhodnutí plně respektovat.