slezká diakonie logo

HOSANA Karviná, domov pro osoby
se zdravotním postižením

Život se nepíše, život se žije...

Domov pro osoby se zdravotním mentálním postižením

 

Máte zájem o služby v HOSANA Karviná ?

Přečtěte si informace na těchto webových stránkách.

Pokud máte zájem o další informace kontaktujte telefonicky pracovníky přímé péče v domově

na č. 731 420 016.

Nebo kontaktujte sociální pracovnici

na č. 734 177 913 nebo elektronicky na

sp.hosana@slezskadiakonie.cz a domluvte si osobní schůzku.

Kontaktovat můžete také vedoucí střediska na emailu:

hosana@slezskadiakonie.cz

Pokud byste se nemohli osobně dostavit do domova, sociální pracovnice vás navštíví v  místě vašeho bydliště.

Sociální pracovník vám na osobní schůzce představí zařízení, nabídku služeb, komu služby poskytujeme a za jakých podmínek. Během osobní schůzky se vás sociální pracovník bude ptát na tyto informace - jméno, příjmení, důvod vašeho zájmu o naší službu, váš věk, jak jste řešil svou sociální situaci v předchozím období.

Sociální pracovník si zaznamenává informace, které během schůzky sdělíte vy, váš opatrovník nebo další přítomna osoba. Zmapuje celou vaši situaci, jaké jsou vaše potřeby, jakou míru dopomoci potřebujete a v čem, pokud potřebujete poskytne vám sociální poradenství.

Vedoucí střediska a sociální pracovník vyhodnotí informace získané na osobní schůzce, a poté rozhodnou, zda splňujete kritéria pro přijetí do domova. Poté vás ihned informují o výsledku.

Pokud není naplněná kapacita a vy splňujete kritéria pro přijetí, sociální pracovník s vámi dohodne další schůzku, na které dojde k jednání o nástupu do domova. Na tuto schůzku přinesete Vyjádření lékaře (tiskopis obdržíte během osobní schůzky). Pokud máte ustanoveného opatrovníka, sociální pracovník vás požádá, abyste přinesl také Listinu o ustanovení opatrovníka. Rovněž budete seznámen s pravidly služby, které jsou součástí smlouvy o poskytování sociální služby. Sociální pracovník si potvrzený tiskopis Vyjádření lékaře založí a z Listiny o ustanovení opatrovníka si vypíše údaje, které jsou potřebné při uzavírání smlouvy. Poté bude s vámi uzavřena smlouva o poskytování sociální služby.

Pravomoc odmítnout zájemce o službu na základě proběhlého jednání při nesplnění kritérií má vedoucí střediska. Zájemci sociální pracovník písemně zašle Oznámení, ve kterém mu je sděleno, že nesplňuje kritéria pro přijetí.

Kritéria pro odmítnutí zájemce

• zájemce nesplňuje kritéria pro přijetí

• zájemce vyžaduje služby, které neposkytujeme

• zájemce vyžaduje neustálý dohled druhé osoby

• zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

• chování zájemce by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

• zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

• je naplněná kapacita zařízení – 12 osob

V případě odmítnutí zájemce z výše uvedených důvodů sociální pracovník nabídne zájemci kontakty na zařízení, o kterých předpokládá, že jsou vybavena možnostmi řešit jeho nepříznivou sociální situaci.

Pokud splňujete kritéria pro přijetí a máte zájem službu využívat, ale v okamžiku, kdy jste projevil zájem je naplněná kapacita, Záznam z osobní schůzky zařadí sociální pracovník s vaším souhlasem do evidence zájemců.

Do evidence zájemců je tento záznam vždy zařazen v chronologickém pořadí podle data pořízení. Sociální pracovník vám zašle Oznámení o zařazení do evidence zájemců, o uvolněném místu jsou zájemci vyrozuměni dle pořadí. Přednostně je chronologicky vyrozuměn o uvolněném místu ve středisku ten zájemce, který má trvalé bydliště v Karviné.

Zájemce (opatrovník) je telefonicky, doporučeným dopisem informován, že se uvolnilo místo. V případě, že nereaguje do 10 kalendářních dnů, sociální pracovník dokumenty o zájemci skartuje.Smlouva o službě