slezká diakonie logo

HOSANA Karviná, domov pro osoby
se zdravotním postižením

Život se nepíše, život se žije...

Domov pro osoby se zdravotním mentálním postižením

 

Máte zájem o služby v HOSANA Karviná ?

Přečtěte si informace na těchto webových stránkách.

Pokud máte zájem o další informace kontaktujte telefonicky pracovníky přímé péče ve středisku

na č. 731 420 016.

Nebo kontaktujte sociálního pracovníka

na č. 734 177 913 nebo elektronicky na

sp.hosana@slezskadiakonie.cz a domluvte si osobní schůzku.

Kontaktovat můžete také vedoucí střediska na emailu:

hosana@slezskadiakonie.cz

Pokud byste se z vážných důvodů nemohli osobně na jednání dostavit do střediska, sociální pracovník vás navštíví v  místě vašeho bydliště nebo tam, kde zrovna jste.

Sociální pracovník vám na osobní schůzce představí zařízení, nabídku služeb, komu služby poskytujeme a za jakých podmínek. Během osobní schůzky se vás sociální pracovník bude ptát na tyto informace - jméno, příjmení, důvod vašeho zájmu o naší službu, váš věk, jak jste řešil svou sociální situaci v předchozím období.

Sociální pracovník si zaznamenává informace, které během schůzky sdělíte vy, váš opatrovník nebo další přítomna osoba. Zmapuje celou vaši situaci, jaké jsou vaše potřeby, jakou míru dopomoci potřebujete a v čem, pokud potřebujete poskytne vám sociální poradenství.

Vedoucí střediska a sociální pracovník vyhodnotí informace získané na osobní schůzce, a poté rozhodnou, zda splňujete kritéria pro přijetí do domova. Poté vás ihned informují o výsledku.

Pokud není naplněná kapacita a vy splňujete kritéria pro přijetí, sociální pracovník s vámi dohodne další schůzku, na které dojde k jednání o nástupu do domova. Na tuto schůzku přinesete "Vyjádření lékaře o zdravotním stavu zájemce o přijetí do střediska Slezské diakonie HOSANA Karviná, domov pro osoby se zdravotním postižením" (tiskopis obdržíte během osobní schůzky). Pokud máte ustanoveného opatrovníka, sociální pracovník vás požádá, abyste přinesl také rozsudek soudu o omezení ve svéprávnosti a opatrovnictví. Rovněž budete seznámen s pravidly služby, které jsou přílohou smlouvy o poskytování sociální služby. Sociální pracovník si potvrzený tiskopis od Vašeho lékaře založí a z rozsudku soudu si vypíše údaje, které jsou potřebné při uzavírání smlouvy. Poté bude s vámi uzavřena smlouva o poskytování sociální služby.

Pravomoc odmítnout zájemce o službu na základě proběhlého jednání při nesplnění kritérií má vedoucí střediska. Zájemci sociální pracovník písemně sdělí důvod pro odmítnutí zájemce dle zákona o sociálních službách.

Zájemce lze dle § 91 odst. 3 zákona o sociálních službách odmítnout z těchto důvodů:

A) zájemce vyžaduje sociální službu, kterou středisko neposkytuje a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,

B) je naplněna kapacita střediska (12 lůžek)

C) zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby, jestliže jeho zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, trpí akutní infekční nemocí, nebo jeho chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,

D) zájemci byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena smlouva téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

V případě odmítnutí zájemce z výše uvedených důvodů sociální pracovník nabídne zájemci kontakty na zařízení, o kterých předpokládá, že jsou vybavena možnostmi řešit jeho nepříznivou sociální situaci.

Pokud splňujete kritéria pro přijetí a máte zájem službu využívat, ale v okamžiku, kdy jste projevil zájem je naplněná kapacita, "Záznam z jednání se zájemcem o sociální službu" zařadí sociální pracovník s vaším souhlasem do pořadníku zájemců.

Do pořadníku zájemců je tento záznam vždy zařazen v chronologickém pořadí podle data jednání s příslušným zájemcem. O uvolněném místu jsou zájemci vyrozuměni dle pořadí. Přednostně je chronologicky vyrozuměn o uvolněném místu ve středisku ten zájemce, který má trvalé bydliště v Karviné.

Zájemce (opatrovník) je telefonicky, e-mailem, doporučeným dopisem informován, že se uvolnilo místo. V případě, že nereaguje do 10 kalendářních dnů od kontaktování nebo v případě, kdy zašle zájemce (jeho opatrovník) písemně, že už si nepřeje být nadále evidován v pořadníku, bude dokumentace tohoto zájemce po potřebné době uložení skartována.Smlouva o službě