slezká diakonie logo

Přinášíme světlo
                  do života potřebných…

Top logo

Poslání

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních sociálních služeb potřebným lidem na základě křesťanských hodnot.

Vize Slezské diakonie

Slezská diakonie je křesťanskou organizací s vysokou úrovní kultury, kvalitními a inovativními sociálními službami, vzdělávacími a humanitárními aktivitami doma i v zahraničí. Patříme k významným celorepublikovým neziskovým organizacím a výrazně ovlivňujeme dění v sociální oblasti.

Hlavní cíle Slezské diakonie:
Poskytovat kvalitní sociální a sociálně zdravotní služby v souladu s praktickým naplňováním biblických zásad lásky a služby potřebným lidem
Poskytovat širokou paletu služeb odpovídající různorodosti potřeb lidí
Rozvíjet týmovou spolupráci organizace

Hodnoty

V roce 2010 zpracovala pracovní skupina, jež byla vytvořena za účelem nadefinování křesťanských hodnot naší organizace, dokument Hodnoty Slezské diakonie. Ke spolupráci jsme přizvali jak vedoucí pracovníky Slezské diakonie, tak také duchovní - pastory, kteří se Slezskou diakonií dlouhodobě spolupracují.

Snažíme se, aby námi nadefinované hodnoty ovlivňovaly celý život organizace - vedení a řízení lidí, etický kodex, hodnotící procesy, oslovení individuálních a firemních dárců či budování značky na veřejnosti.

Jaké jsou základní křesťanské hodnoty, na kterých stavíme?

Osoba Ježíše Krista jako zdroj víry a vzor pro službu a život

Přistupujeme ke klientovi jako k Božímu stvoření

Klíčové hodnoty:

Pomoc každému - osobní přístup
Odpovědnost v různých rovinách
Osobní růst
Láskyplné vztahy
Týmová orientace
Transparentnost
Respekt

Struktura:

Práce na ústředí Slezské diakonie je rozdělena do sekcí, které se soustřeďují na oblasti potřebné pro fungování Slezské diakonie jako celku. Jedná se o:

Sekce sekretariát ředitele
Provozně ekonomický náměstek a úsek provozně ekonomický
Náměstek pro sociální práci
Sekce projekty a racionalizace řízení
Sekce zahraniční vztahy
Sekce personální řízení
Představenstvo Slezské diakonie tvoří v současné době 11 řádných členů s hlasovacím právem, přičemž nejvýše 5 členů může být jejími zaměstnanci.

Členové představenstva:

ředitel Slezské diakonie z titulu své funkce
zástupce jmenovaný Církevní radou Slezské církve evangelické augsburského vyznání ČR
další členy představenstva volí Shromáždění Slezské diakonie

více viz. www.slezskadiakonie.cz