slezká diakonie logo

BÝT ON LINE znamená
                  BÝT DOSTUPNÝ A NABLÍZKU

Streetwork On Line - terénní pracovník

Náležitosti smlouvy o poskytování služeb

Smlouva o poskytování slociálních služeb dle zákona 108/2006Sb, o sociálních službách

1. Označení smluvních stran

Poskytovatel: Slezská diakonie, služba STREETWORK ON LINE Karviná, terénní program

Uživatel: jméno/přezdívka/kód

2. Druh poskytované služby: terénní programy

3. Rozsah poskytované služby:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí,

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, 3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob, 4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.

4. Místo a čas: Na území Města Karviná, pondělí 11:30-15:00, úterý - čtvrtek v době od 13:30 – 19:00

5. Výše úhrady: bezplatně

6. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel: Nebýt agresivní – fyzicky ani slovně. Neničit a neodnášet zapůjčené věci.

7. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

Ze strany poskytovatele:

• V případě, že uživatel dlouhodobě a soustavně porušuje pravidla služby. Ukončení smlouvy na dobu až 6 měsíců s okamžitou platností.

• Uživatel již nespadá do cílové skupiny služby. Uživatel může využívat službu do konce kalendářního roku, ve kterém dovršil 20 let.

• V případě, že uživatel 6 měsíců nevyužil službu.

Ze strany uživatele:

Uživatel má právo smlouvu ukončit bez udání důvodů s okamžitou platností.

8. Platnost smlouvy: Smlouva je uzavírána na dobu určitou, platná 12 měsíců od uzavření.

9. Místo a datum podpisu: V Karviné, dne:

10. Smlouvu uzavřel/a: